I. Informacje ogólne

 1. W ramach Brydżowego Festiwalu „100-lecia Niepodległości” Polski Związek Brydża Sportowego (PZBS) organizuje 4 turnieje drużynowe zakończone wspólnym Finałem Czterech o Puchar Prezesa PZBS, zwanym dalej Finałem.
 2. Turniejami eliminacyjnymi są:
  1. Turniej Gmin i Miast o Puchar Prezesa Związku Miast Polskich i Puchar Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej Turniejem Gmin i Miast,
  2. Turniej Powiatów o Puchar Prezesa Związku Powiatów Polskich, zwany dalej Turniejem Powiatów,
  3. Turniej Miast na prawach powiatów o Puchar Prezesa Związku Powiatów Polskich, zwany dalej Turniejem Miast na prawach powiatów,
  4. Turniej Województw o Puchar Prezesa Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej Turniejem Województw.
 3. Wszystkie turnieje są prowadzone na platformie Bridge Base Online (BBO). Zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach w dowolnym miejscu publicznie dostępnym, wcześniej zgłoszonym do Biura PZBS. Biuro PZBS publikuje informacje o miejscach gry zawodników.
 4. Rozgrywki rozpoczną się 5 września 2018 r..
 5. Finał rozgrywa się w listopadzie 2018 r., w dokładnym terminie ogłoszonym przez PZBS, w ramach kalendarza Programu „Niepodległa” prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

II. Uczestnicy

 1. Zgłoszenia drużyn do turniejów eliminacyjnych dokonują właściwe władze samorządowe. Jedna jednostka samorządu terytorialnego może zgłosić dowolną liczbę drużyn.
  1. W Turnieju Gmin i Miast uczestniczą drużyny reprezentujące poszczególne gminy i miasta, za wyjątkiem miast na prawach powiatu.
  2. W Turnieju Powiatów uczestniczą drużyny reprezentujące poszczególne powiaty, za wyjątkiem miast na prawach powiatu.
  3. W Turnieju Miast na prawach powiatów uczestniczą drużyny reprezentujące poszczególne miasta na prawach powiatu.
  4. W Turnieju Województw uczestniczą drużyny reprezentujące poszczególne województwa.
 2. We wszystkich turniejach uczestniczą drużyny składające się z zawodników w liczbie od 4 do 7.
 3. Zawodnik nie może uczestniczyć w więcej niż jednym turnieju eliminacyjnym.
 4. Opłata startowa od drużyny w turnieju eliminacyjnym wynosi 400 zł. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy PZBS nr 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692 w terminie do 25 sierpnia 2018 r.
 5. Poprzez uczestnictwo w zawodach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez PZBS ich wizerunku do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego.

III. Ustalenia sportowe turniejów eliminacyjnych

 1. Turnieje eliminacyjne rozgrywane są systemem pucharowym do trzech przegranych według przykładowego schematu stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. PZBS ogłasza dokładny schemat rozgrywek po zamknięciu listy zgłoszonych drużyn.
 2. W każdej rundzie spotykają się ze sobą drużyny z grupy o tej samej liczbie dotychczasowych przegranych. Kojarzenie drużyn w poszczególnych grupach następuje w wyniku losowania, przy czym w miarę możliwości nie kojarzy się ze sobą drużyn reprezentujących tę samą jednostkę samorządu terytorialnego.
 3. Drużyna, która przegrała 3 mecze, odpada z rozgrywek.
 4. Gdy w każdej grupie pozostaje po jednej drużynie, rozgrywa się „mały finał” pomiędzy drużyną z 1 przegraną a drużyną z 2 przegranymi. Zwycięzca „małego finału” gra następnie „wielki finał” z drużyną, która nie przegrała żadnego meczu. Zwycięzca „wielkiego finału” zostaje zwycięzcą turnieju.
 5. Rozgrywa się mecze 24-rozdaniowe (2×12) na IMP. „Mały finał” liczy 48 rozdań (4×12), a „wielki finał” – 72 rozdania (6×12).
 6. W przypadku zakończenia meczu remisem rozgrywa się 2-rozdaniową dogrywkę. W przypadku braku rozstrzygnięcia rozgrywa się kolejne dogrywki – do skutku.
 7. Za każdy turniej eliminacyjny zwycięzca otrzymuje 50 pkl z obniżką zgodnie z pkt 9 Regulaminu Klasyfikacyjnego.

IV. Ustalenia sportowe Finału

 1. W Finale uczestniczą cztery drużyny, które wygrały poszczególne turnieje eliminacyjne.
 2. Finał rozgrywa się systemem pucharowym: półfinały, finał oraz mecz o 3. miejsce.
 3. Kojarzenie drużyn w półfinałach następuje w wyniku losowania.
 4. Rozgrywa się mecze 32-rozdaniowe (2×16) na IMP.
 5. W przypadku zakończenia meczu remisem stosuje się pkt III.6.
 6. Uczestnicy finału otrzymują odpowiedni: 100-80-60-40 pkl za poszczególne miejsca.

V. Informacje końcowe

 1. W rozgrywkach obowiązują właściwe przepisy PZBS.
 2. Odwołania od decyzji sędziowskich rozstrzyga sędzia główny. Jego decyzje są ostateczne.
 3. Czynności organizacyjne wykonuje Komitet Organizacyjny wskazany przez Prezydium Zarządu PZBS.
 4. W uzasadnionych przypadkach Komitet Organizacyjny może:
  1. wyrazić zgodę na zmianę w składzie drużyny,
  2. dopuścić do gry drużynę, która nie dochowała prawidłowej formy i terminu zgłoszenia.
 5. Sprawy sporne oraz nieujęte w regulaminach rozstrzyga Komitet Organizacyjny.

Załącznik nr 1